Občiansky aktivista Ladislav Rovinský ignoruje zákonné postupy a vyhráža sa pracovníkom MMK

23.09.2011 13:48

Mesto Košice vydalo tlačovú správu, ktorú rozoslalo viac, ako stovke redaktorov :


 


 

TLAČOVÁ SPRÁVA                                                                       Košice, 23.9.2011

 

 

 

Občiansky aktivista Ladislav Rovinský ignoruje zákonné postupy a vyhráža sa pracovníkom MMK

 

V uplynulých dňoch oslovil p.Rovinský riaditeľov košických základných škôl s ponukou distribúcie materiálu, ktorý by mal byť priamo zakomponovaný do výučby na jednotlivých základných školách. Jedinou podmienkou na získanie týchto edukačných materiálov je podľa jeho slov: „spolupráca a komunikácia učiteľov, ktorí prejavia záujem s našimi zástupcami, pre vyhodnotenie efektívnosti poskytnutých materiálov, pre získanie námetov pre budúcnosť.“

 

Je zarážajúce, že človek, ktorý má právnické vzdelanie si neuvedomuje postupnosť krokov, ktoré treba vykonať na zaradenie materiálu do výučby a pracovníkovi referátu školstva sa vyhráža negatívnou medializáciou v prípade, že mu nebude vyhovené.

Je nemysliteľné, aby p.Rovinský vyvíjal nátlak na pracovníkov Magistrátu mesta Košice, aby mu dali povolenie distribuovať materiál, ku ktorému neboli dodané žiadne odborné recenzie, ktoré by potvrdzovali správnosť a vhodnosť pre jeho šírenie na školách!

Podobné projekty vyžadujú dodržanie na jednej strane administratívneho postupu podania žiadosti a na strane druhej aj oficiálne certifikáty, ktoré oprávňujú použitie edukačných materiálov na školách. Mesto Košice, jeho vedúci predstavitelia, pracovníci MMK ani riaditelia škôl nie sú oprávnení takýmto zásadným spôsobom vstupovať do vzdelávacieho procesu!

V prípade dodržania štandardných podmienok a postupov, ktoré sa v takýchto prípadoch vyžadujú, bude mesto Košice ochotne aplikovať nové prvky v dopravnej výchove na školách, samozrejme, prostredníctvom odborného zaškolenia  určených zamestnancov  základných škôl, ktoré mesto realizuje v rámci na to určených Metodických dní.


 

 

* * * * *

KONTAKT: hovorkyňa mesta Košice

PhDr.Martina Viktorínová, M.A. +421 918 937 372,

martina.viktorinova@kosice.sk

_________________________________________________________________________

REAKCIA SPOLKU NA PODPORU SKRÁŠĽOVANIA KOŠÍC:

 

 

STANOVISKO SPOLKU NA PODPORU SKRÁŠLOVANIA KOŠÍC KU TLAČOVEJ SPRÁVE  MESTA KOŠICE Z 22.09.2011

 

Veľmi nás mrzí reakcia vedenia mesta Košice na našu snahu ponúknuť školám medzinárodne vytvorený model dopravnej výchovy žiakov základných škôl a CD: „ Poznaj svoje mesto na bicykli“.

Tento model je reakciou na ťažko zvládnuteľný nárast intenzity dopravy. Narúša stereotypy pasívneho správania sa detí v premávke a vedie ich k premýšľaniu a navrhovaniu opatrení v doprave.

 

V marci 2011 (nie pred pár dňami ako uvádza pani hovorkyňa...) sme riaditeľom škôl v Košiciach a okolí zaslali list. Vychádzali sme z Pedagogicko-organizačných pokynov, vydaných Ministerstvom školstva SR: „ ...Učiteľom a školám sme dali viac slobody pri tvorbe obsahu vzdelávania, pri výbere a uplatňovaní metód foriem a prostriedkov výchovy a vzdelávania. Dali sme im priestor, aby v procese výučby použili svoj vlastný prístup a uplatnili svoje vlastné schopnosti. Zvýšenie počtu hodín predmetov predpísaných štátom alebo vytvorenie úplne nových predmetov je tak vďaka možnosti tvoriť a uskutočňovať vlastné školské vzdelávacie programy plne vo Vašich rukách. ... (Ján Mikolaj, podpredseda vlády a minister školstva SR in Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2010/2011 Bratislava 2010))

 

V septembri 2011 sme vychádzali z toho, že školy ešte stále majú viac slobody pri tvorbe obsahu vzdelávania (ak sa niečo zmenilo, môže nám to pani hovorkyňa oznámiť).

Školy by sa mali (odporúčanie MŠ SR) orientovať na oblasti (in: Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2011/2012):

1.6.10. Zdravý životný štýl

1. Odporúčame posilniť výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu a realizovať  aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu.

...

3. Odporúčame rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju osobnosti, zameranú hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú  a zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu energie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu znečisťovania a poškodzovania životného prostredia (podčiarkol L.Rovinský).

 

Iniciatívu Magistrátu o dialóg – vyjadrenú aj v liste pána Šuleka (31.08.2011.) sme privítali (reakcia 01.09.2011). V liste pánu Šulekovi (19.09.2011) – ako odpoveď na jeho iniciatívu (po predchádzajúcich telefonátoch v týždni 12. – 16.09.2011) – sme napísali: „Budeme Vám vďační, keď nám pomôžete sprostredkovať stretnutie s riaditeľmi a učiteľmi škôl v Košiciach. Prosíme Vás - dajte nám vedieť čím skôr postup aktivít pri zvolaní stretnutia (dohodnutého na piatok 23.09.2011).“  

Našim zámerom bolo, aby prezentácia bola spoločným podujatím Mesta Košice a Spolku na podporu skrášľovania Košíc – nie len akciou Spolku...

Na porade viceprimátora Lazára (19.09.2011 sme odovzdali CD s programom) – na návrh neboli žiadne negatívne reakcie – naopak – bol prijatý s pochopením, s tým, že sa ku nemu ešte vyjadrí námestníčka zodpovedná za školstvo – MUDr. Lenártová. Odpoveď neprichádzala – ani kópia pozvánky riaditeľom škôl – ako sme sa s pánom Šulekom dohodli). Bolo nám avizované, že sa jedná len o formalitu a meškanie je zapríčinené len pracovnou zaneprázdnenosťou pani viceprimátorky. 

Preto nás prekvapila zamietavá odpoveď. Upozorňovali sme na negatívny dopad odmietnutia spolupráce. My projekt šíriť budeme – predpokladali sme, že sa sústredíme hlavne na Košice...

Termín 23.09.2011 bol symbolický – deň po ukončení Európskeho týždňa mobility – chceli sme, aby bol vnímaný verejnosťou ako začiatok novej spolupráce s mestom.

Sme stále pripravení spolupracovať s Mestom Košice.

 

 

 

 

Košice, 23.09.2011

 

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, predseda

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

 

 

P.S.: Prosíme Vás o zverejnenie tlačovej správy :

Auto*Mat učí školákov, ako žiť v mestách strednej Európy.

Chceli sme odovzdať po spoločnej porade organizovanej Mestom a Spolkom...

 

 

AKÝ LIST BOL NA ZAČIATKU ?

 

 

Spolok na podporu skraslovania Kosic spolok.kosice@gmail.com

adresátom:"Mgr. Ivan SULEK" ,"Mgr. Ivan SULEK"       

dátum 19. septembra 2011 6:50

predmet   Visegrádsky projekt vzdelávania

 

 

Mgr. Ivan Šulek

Oddelenie strategického rozvoja

Referát školstva, športu a mládeže

Magistrát mesta Košice

SNP 48/A, č.dv. E/212

040 11 Košice

 

Vážený pán magister,

v prílohe Vám po dohovore posielam list, ktorý sme poslali riaditeľom škôl, ktorý - žiaľ - ostal bez odozvy 
(aj adresy, na ktoré sme list zaslali). 
Budeme Vám vďační, keď nám pomôžete sprostredkovať stretnutie s riaditeľmi a učiteľmi škôl v Košiciach.

Prosíme Vás - dajte nám vedieť čím skôr postup aktivít pri zvolaní stretnutia (dohodnutého na piatok 23.09.2011) 

 

S pozdravom


JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský 
Pokroku 7
04011 Košice
mobil:   +421 905 384171
tel./fax: +421 55 6428629

 

Spolok na podporu skrášľovania Košíc
www.spolok-kosice.webnode.sk
RIEŠME TO SPOLU !

Reg. č.: VVS/1-900/90-24380 IČO: 35563001

č. účtu Spolku 1902179956/0200 VÚB banka    

 

„Občania občanom“ - verejná zbierka 

povolená Ministerstvom vnútra 

č.SVS-OVVS3-2010/029243 15.decembra 2010 

na účet vedený vo VÚB  číslo  2589646953/0200.

 

 

List riaditelom škôl (nie pred pár dňami, ale v marci 2011:
https://spolok-kosice.webnode.sk/news/ponuka-spoluprace-pri-tvorbe-metodickych-materialov-pre-ucitelov-zakladnych-a-strednych-skol-/