Cyklistická doprava a jej rozšírenie na území MČ Košice - Západ

05.11.2012 10:41

 

Zápis zo stretnutia konaného dňa 31.10.2012, po 10:30 v kancelárii starostu MČ Košice – Západ

 

Prítomní na rokovaní:

RNDr. Rudolf Bauer, PhD. – starosta MČ Košice - Západ

Ing. Miroslav Stehlík – vedúci oddelenia rozvoja a kultúry

JUDr. Ladislav Rovinský – Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Ing. Karol Labaš – Cyklistická únia mesta Košice

Bc. Martin Zimáni – Košická alternatíva

 

Program rokovania:

Cyklistická doprava a jej rozšírenie na území MČ Košice - Západ

 

-  Ing. Karol Labaš a JUDr. Ladislav Rovinský odovzdali starostovi RNDr. Rudolfovi Bauerovi dve dopravné značky IP 7 - Priechod pre cyklistov. Dve takéto dopravné značky už boli umiestnené pri priechode cez Popradskú pri križovatke Popradská – Trieda KVP v rámci 1. etapy značenia cyklochodníkov na Terase.

 

NÁVRHY A PRIPOMIENKY OBČANOV

 

 1. zjednotiť značenie cyklochodníkov tak, aby pás pre cyklistov bol bližšie k ceste.
 2. osadiť vhodné stojany na bicykle. Odporúčanie:  stojany v tvare obráteného „U“.
 3. osadiť dodatkové značky zákaz vjazdu všetkých vozidiel okrem bicyklov. (Napr. pri OC na Luníku I, na Humenskej pri pošte).
 4. rozšíriť nájazdy na chodníky na celú šírku priechodov. (Napr. na Hronskej ulici.)
 5. doplniť dopravné značenie označujúce cyklochodník Trieda SNP – Račí potok po križovatku Trieda SNP – Popradská ulica.
 6. na Toryskej by bol vhodnejší cyklochodník na chodníku na opačnej, severnej strane. Dôvodom je, že väčšina sídliska KVP, cyklochodník pri OC Galéria a centrum mesta je severne od trasy Moskovská – Toryská – Štúrova. Zbytočne prechádzať cez cestu, ktorá ide súbežne s trasou, po ktorej jazdia cyklisti.
 7. na trase Laborecká – Floriánska  dodatkovú tabuľku s textom upraviť na „Okrem dopravnej obsluhy a cyklistov“ (je tam dopravná značka B 1 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch a pod ňou dodatková tabuľka s textom „Okrem dopravnej obsluhy“).
 8. chodník na Popradskej v úseku medzi Ipeľskou ulicou a Triedou SNP  v 2. etape značenia cyklochodníkov na Terase označiť zvislou dopravnou značkou C 12 - Cestička pre vyznačených užívateľov.
 9. riešiť vysoké obrubníky na križovatke Toryská - Ružová a zlý stav chodníka na križovatke Toryská - Slobody.
 10. vyznačiť ďalšie piktogramy na cyklochodníku na Triede SNP, aby boli častejšie.
 11. spraviť sčítanie cyklistov, ktorého cieľom by bolo zistiť ako intenzívne využívajú cyklisti  trasy na území mestskej časti Košice – Západ (na základe výsledkov sčítania cyklistov navrhnúť ďalšie opatrenia na zlepšenie podmienok pre cyklistov).

 

STAROSTA MČ KOŠICE ZÁPAD

 

-  upozornil na to, že zásahy do hlavných ciest, akou je Toryská ulica, nie sú v kompetencii mestskej časti. Môžu však odstrániť bariéry na vedľajších cestách.

-  predložené pripomienky a návrhy je reálne postupne riešiť

-  prisľúbil že bude verejné prerokovanie 2. etapy značenia cyklochodníkov za účasti cyklistov.

-  pripomenul grantovú schému MČ Košice – Západ  patriacu pod šport pre riešenie cyklistickej dopravy  

 

ZHODA STAROSTU A ZÁSTUPCOV OBČANOV

-  mestská časť Košice – Západ má šancu  byť vzorovou mestskou časťou v oblasti rozvoja cyklodopravy a zlepšovania podmienok pre cyklistov na území mesta Košice.

 

(Zapísal Bc. Martin Zimáni, dňa 1.11.2012)

 

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský (za prít. občanov)                          RNDr. Rudolf Bauer, PhD., starosta MČ Košice Západ                  
 

https://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/cyklisticka-doprava-a-jej-rozsirenie-na-uzemi-mc-kosice-zapad

 

 

CYKLISTI VŠEDNÉHO DŇA NA FACEBOOKU