Správa z "Odloženej" cyklojazdy do MČ Ťahanovce (obec)

05.09.2011 16:57

 

"ODLOŽENÁ" CYKLOJAZDA DO MIESTNEJ ČASTI ŤAHANOVCE – OBEC 

 

30. 8. 2011

 

 

Vyše 20-členný pelotón cyklistov v rámci utorkových cyklojázd vyrazil do MČ Ťahanovce (obec), kde ich privítal starosta Ing. Ján Nigut. Navzájom sa informovali o aktuálnych procyklistických aktivitách a nachádzali styčné body spolupráce.

S odozvou sa stretla iniciatíva MČ na značenie lesných cykloturistických trás v okolí. Z nich cyklisti zdôraznili najmä význam trasy do Budimíra. V súvislosti s rozoraním viacerých úsekov lesných ciest v rámci protipovodňových opatrení cyklisti poukázali na potrebu vytvorenia nových náhradných lesných chodníkov, či už pre turistov alebo cyklistov.

K. Labaš otvoril otázku združeného cyklistického a pešieho promenádneho chodníka, spájajúceho sídlisko a obec Ťahanovce s MČ Sever cez rekreačnú oblasť Anička. Potrebu lepšieho prepojenia podložil štatistickým sčítaním (z r. 2002). Počas najlepších podmienok (teplé víkendy) je zadokumentovaných až vyše 250 prejazdov cyklistov / hod. cez ťahanovský most ponad Hornád. Hoci so smerovaním cyklistov na Aničku ráta aj pomerne čerstvý územný plán zóny Magnezitárska, podľa vyjadrenia starostu sa núkajú alternatívne riešenia preklenutia líniových prekážok (žel. trať a Hornád):

1. Plánovaný most spájajúci Európsku triedu s Kostolianskou cestou.

2. Plánovaný podjazd pod železničnou traťou na úrovni žel. zastávky Ťahanovce. Tu bude zohrávať rolu aj plánované rozšírenie koryta Hornádu až po Rybu presunutím ľavej hrádze.

Oba zámery MČ pripomienkovala s tým, že požadovala využiteľnosť pre nemotorových účastníkov premávky.

 

Hoci MČ nie je v združení samospráv Riečnej koalície Hornád, má záujem na plynulom sprejazdnení brehu počítajúc mostom Hlinkova ul. Je to v súlade s úlohou pokračovať v budovaní cyklotrasy popri Hornáde ďalej na sever, prijatou na pracovnom stretnutí k cyklistickej doprave na Magistráte, 23.8.2011.

Konštatovala sa zhoda v prínosoch cyklistiky pre rozvoj cestovného ruchu, ale tiež zhoda v najväčšej prekážke – geografickej neprístupnosti MČ zo severu, od Kostolian. Asi jediným schodným technickým riešením je využitie konštrukcie existujúceho železničného mosta cez Hornád na zostrojenie lávky pre peších a cyklistov. Aj keď to cyklisti prízvukujú pri každej príležitosti, aj keď návrh presadili do viacerých dokumentov, realizácia sa nečrtá. Je príležitosť spoločne cez samosprávy to zakomponovať do plánu prebiehajúceho projektu modernizácie železničnej vysokorýchlostnej trate.

K. Labaš požiadal starostu o nastoľovanie cyklistickej problematiky na rade starostov a iných fórach. Starosta sa s cyklistami budú navzájom informovať o aktivitách. Prítomní cyklisti odobrili L. Rovinského a K. Labaša na zastupovanie v pracovných rokovaniach, na ktorých sa s p. starostom dohodli.

 

Zapísal: Ing. Karol Labaš, 30. 8. 2011

 

************************************************************************

Ešte nie ste v skupine Cyklista všedného dňa? 
Pozývame Vás. Prihláste sa a budete mať informácie.
https://www.facebook.com/groups/106071422766437/

 

************************************************************************