LAZÁR NEKECÁ ! (?)

09.12.2011 16:22

Ako nepokrytec Lazár cyklistov poohováral

a aj cyklistom na Námestí dopravu "poriešil"

alebo

Keď "cyklisti dušou a telom" tárajú o pokrytectve iných.

 

*

(L.Lazár na Mestskom zastupiteľstve 19.09.2011): "...Mesto prijalo riešenie, a ja vám garantujem, že v okolí Auparku budú cyklistické chodníky. Investor už dostal úlohu, myslím, že na to má ešte dva týždne. Má nám predložiť spôsob,  akým tam zabezpečíme priechodnosť....  .... Čiže - mesto nájde riešenie, v rámci tých možností. Investor už dostal požiadavku, čakáme od neho riešenie do dvoch týždňov a verte tomu, že napriek tomu, že to nikto nepožadoval vtedy, respektíve nebolo to v stavebnom povolení. Lebo viete dobre, natoľko ste vsetci odborníci - to stavebné povolenie je preňho záväzné. On to musí dodržať, a pokiaľ to v tom stavebnom povolení nie je, my mu nevieme zabrániť v kolaudácii . Pokiaľ to tam je a on to neurobil tak sa to samozrejme neskolauduje. Aj napriek tomu, že sa to neudialo tie chodníky tam budú dobudované tak, ako budú dobudované v rámci celého mesta."  

 

TO TREBA POČUŤ: AKO LAZÁR NEKECÁ .mp3

 

Keď "cyklisti dušou a telom" tárajú o pokrytectve iných:

"V čase, keď sa mohli vyjadriť" sme sa nevyjadrili - nik sa nás na názor nepýtal a nemali sme dôvod pochybovať o tom, že projekt bude v súlade s platným regulačným plánom Námestia osloboditeľov.

*********************************************************************************

Základný dokument, ktorým sa musí riadiť akákoľvek stavebná činnosť na Námestí osloboditeľov:

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.57:   (sledujte žltú)

O záväznej časti regulačného plánu Námestie osloboditeľov - Košice

 

 

príloha č.1b doplnku VZN č.57/2001 - str.1

 

Zmeny a doplnky

Regulačného plánu Námestie osloboditeľov Košice

 

Lokalita Stred

 

Regulatívy územného rozvoja

 

B. ČASŤ DRUHÁ -  ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY

.

.

5./ Dopravné regulatívy

5.1./ Komunikácie

Realizovať úsek východo-západnej  mestskej komunikácie námestia v úseku:

križovatka Jantárová, Palackého, Protifašistických bojovníkov južným okrajom Nám. osloboditeľov a napojením do Štúrovej ulice. Túto komunikáciu funkčnej triedy B-2 prebudovať v kategórii MS - 20,5/60 so stredným deliacim pásom š = 4,5 m.

Úsek východo-západnej mestskej  komunikácie Nám. osloboditeľov v úseku: križovatka Jantárová, Palackého, Protifašistických bojovníkov južným  okrajom Námestia osloboditeľov realizovať za týchto podmienok:

-        v I.etape výstavby bude realizované bezkolízne, optimálne riešenie dopravy v úsekoch Námestie osloboditeľov a ulíc Južná trieda, Štúrova, Palackého, Protifašistických bojocvníkov a Jantárová

-        menovaná  komunikácia  vymedzuje  koridor pre výhľadové zapustenie pod úroveň terénu  tak, aby minimálna úroveň spodnej komunikácie v bode kríženia s traťou električky pri požadovanej podjazdnej výške H = 5,20  m bola na úrovni 198,0 m n.m.

-        mimoúrovňové vjazdy z východo-zápanej mestskej komunikácie do podzemného parkoviska v centrálnej časti námestia navrhnúť tak, aby sa umožnilo zapustenie komunikácie s peším premostením v úseku vyznačenom vo výkrse č.1

(4. odsek sa vypúšťa)

 

5.2./ Statická doprava

Parkovanie a odstavné  plochy automobilovej dopravy riešiť nasledovne:

-       realizovať parkovaciu garáž  pod polyfunkčným objektom v centrálnej časti priestoru námestia a pod pešou  plochou námestia vo 2, resp. 3 podzemných  úrovniach. Z toho minimálne 1 podzemné podlažie musí byť pre verejné parkovanie. Vjazdy motorových vozidiel riešiť z južnej strany tak, aby sa nezamedzilo výhľadové zapustenie zbernej komunikácie

 

príloha č.1b doplnku VZN č.57/2001 – str.4

(2.odsek sa vypúšťa)

 

5.3./ Mestská hromadná doprava

Koľajovú mestskú hromadnú dopravu - električku ponechať v jestvujúcej trase na severnom okraji námestia. Dopravný uzol kríženia električkových tratí pri hoteli Slovan včítane zaústenia Južnej  triedy prebudovať podľa návrhu regulačného plánu. V úseku hotel Slovan - hotel Centrum vybudovať tretiu predraďovaciu koľaj.

Zastávky mestskej hromadnej dopravy prebudovať nasledovne:

-       pre zastávky autobusovej a trolejbusovej dopravy na trase východ – západ navrhnúť a realizovať niku v dĺžke min. 60m pre každý smer.

5.4./ Pešia a cvklistická doprava

 

Umožniť pešie prepojenie objektu v centrálnej časti priestoru Námestia osloboditeľov s priestorom južne od východo – západnej zbernej komunikácie pešími nadchodmi

 

Cyklistické trasy realizovať v pešej zóne po severnej strane námestia s prepojením na Hlavnú ulicu, Štúrovu ulicu, ulicu pri plavárni a Južnú triedu.

 

6./ Regulatívy technickej infraštruktúry

Podmienkou úspešného  dobudovania a ďalšej výstavby na Námestí osloboditeľov je prestavba a rekonštrukcia jestvujúcej nadradenej technickej infraštruktúry.

Pri prestavbe je potrebné:

a)    Rešpektovať  koridory jestvujúcej a navrhovanej nadradenej technickej infraštruktúry v severnej a východnej časti námestia. Na severnej strane námestia sa pripúšťa  vytvorenie koridoru nadradenej technickej infraštruktúry formou kolektoru v rámci polyfunkčného objektu

(odsek d) sa vypúšťa)

*********************************************************************

Tu je jeho zmena:

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

U z n e s e n i e

z V. (mimoriadneho) rokovania  Mestského  zastupiteľstva  v  Košiciach,  zo dňa

29. mája 2007                                                                                                    číslo: 149

 

Zmeny a doplnky Regulačného plánu Námestie osloboditeľov Košice

v lokalite Slovan

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

podľa § 31 stavebného zákona a podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice

 

A. schvaľuje

 

1. Zmeny a doplnky Regulačného plánu Námestie osloboditeľov Košice v lokalite Slovan v zmysle grafických príloh dokumentácie a zmenu písomných regulatívov v zmysle textovej časti dokumentácie.

2.  Doplnok ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice č. 57/2001, ktorým sa

     vyhlasuje záväzná časť Regulačného plánu Námestie osloboditeľov Košice.

 

B. berie n a vedomie

 

stanovisko nadriadeného orgánu územného plánovania.

 

C. žiada

 

primátora mesta Košice

zabezpečiť uloženie zmien a doplnkov Regulačného plánu Námestie osloboditeľov Košice na Útvare hlavného architekta mesta Košice, na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Staré mesto, na Magistráte mesta Košice – stavebnom úrade, pracovisku Staré mesto a na Krajskom stavebnom úrade v Košiciach.

 

Ing. František Knapík

primátor mesta Košice

Podpísal dňa :  31.5.2007

                                                                                        

 

Za správnosť  : RNDr. Milan Sabol

                         Ing. Silvia Nagyová

Zapisovateľka : Mária Lapšanská

*********************************************************************************************************

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 149

prijatým na svojom V. (mimoriadnom) rokovaní dňa 29.mája 2007 v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a §6 ods.2 písm. a) Štatútu mesta Košice ustanovuje :

 

Čl. I

 

            Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 57/2001, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Regulačného plánu Námestie osloboditeľov - Košice, schválené Mestským zastupiteľstvom v Košiciach uznesením č. 586 dňa 22. februára 2001, v znení zmien a doplnkov schválených uznesením MZ č. 139 zo dňa 26.6.2003 a uznesením MZ č. 1205 zo dňa 26.10.2006 sa mení a dopĺňa nasledovne :

 

1.         V § 2 písmeno (a) sa text dopĺňa nasledovne: "a Zmeny a doplnky regulatívov územného rozvoja Regulačného plánu Námestie osloboditeľov - Košice, lokalita Slovan, a výkresu č. 11/2, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tohoto nariadenia a tvoria prílohy č. 1c, 7c tohoto nariadenia."

 

2.         V §2 písmeno (b) sa text dopĺňa nasledovne: "a výkresu č.1/2 (komplexný návrh) Zmien a doplnkov Regulačného plánu Námestie Osloboditeľov - Košice, lokalita Slovan, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tohoto nariadenia a tvorí prílohu č. 2c tohoto nariadenia.

 

3.         V §2 písmeno (c) sa text dopĺňa nasledovne: "a výkresu č.2/2 (návrh dopravy – I.etapa), 6/2 (návrh dopravy – II.etapa) Zmien a doplnkov Regulačného plánu Námestie Osloboditeľov - Košice, lokalita Slovan, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tohoto nariadenia a tvoria prílohy č. 3c, 6c tohoto nariadenia.

 

Čl. 2

 

            Tento doplnok nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli.

 

 

                                                                                              Ing. František Knapík

                                                                                            primátor  mesta  Košice

 

Zverejnené:   7.6.2007

Účinné:        22.6.2007

**************************************************************************************************

VÝKRES 11/2

 

VIDÍTE CYKLOCHODNÍK (MODRÉ KRÚŽKY) ? 

VIDÍTE DOBRE.
KTO VIDIEŤ MAL - NEVIDEL.
A KTO SI TO MAL POZRIEŤ - TÁRA...

****************************************************************************************************

všetky podklady nájdete na stránke 

https://www.kosice.sk/vzn.asp?id=23

***************************************************************************************************

 

NA FACEBOOKU: https://www.facebook.com/groups/cyklistavsednehodnaKosice/