ZAMESTNÁVATEĽ JE POVINNÝ ZAISTIŤ BEZPEČNÚ ÚSCHOVU BICYKLOV - POŽIADALI STE HO O TO ?

27.09.2011 19:50

Ak jazdíte alebo chcete jazdiť bicyklom do zamestnania, viete, že zamestnávateľ povinný zaistiť bezpečnú úschovu bicykla? Pozrite aktuálne znenie § 151 ods. 3 Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z.

 

SIEDMA ČASŤ
Sociálna politika zamestnávateľa

§ 151
Pracovné podmienky a životné podmienky zamestnancov

(1) Na zlepšovanie kultúry práce a pracovného prostredia zamestnávateľ utvára primerané pracovné podmienky a stará sa o vzhľad a úpravu pracovísk, sociálnych zariadení a zariadení na osobnú hygienu.
(2) Zamestnávateľ zriaďuje, udržiava a zvyšuje úroveň sociálneho zariadenia, zariadenia na osobnú hygienu a podľa osobitných predpisov aj zdravotnícke zariadenia pre zamestnancov.

(3) Zamestnávateľ je povinný zaistiť bezpečnú úschovu najmä zvrškov a osobných predmetov, ktoré zamestnanci obvykle nosia do zamestnania, ako aj obvyklých dopravných prostriedkov, ak ich zamestnanci používajú na cestu do zamestnania a späť s výnimkou motorových vozidiel. Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov vymedziť podmienky, za ktorých bude zodpovedať aj za úschovu motorových vozidiel. Túto povinnosť má aj voči všetkým ostatným osobám, ak sú pre neho činné na jeho pracoviskách.

 

(Zvýraznil a podtrhol L.R.)

 

*************************************************************************************************************

 

Bývate - pracujete v Košiciach, máte bicykel a ešte nie ste v skupine Cyklista všedného dňa? 
Náprava jednoduchá: prihláste sa. Pozývame Vás.

https://www.facebook.com/groups/106071422766437