Zápis z 2. pracovného stretnutia k problematike „Cyklistická doprava“ 16.9.2011 (viedol námestník primátora, Ing. Ladislav Lazár)

27.09.2011 21:05

 

od Miklušová, Karin Karin.Miklusova@kosice.sk
adresátom: "troth@meleskosice.sk" <troth@meleskosice.sk>,
"ekucerova@meleskosice.sk" <ekucerova@meleskosice.sk>,
"marianlukac@kvs.sk" <marianlukac@kvs.sk>,
"Jergus, Martin" <martin.jergus@kosice.sk>,
"karol.iglody@kosice.sk" <karol.iglody@kosice.sk>,
"lami@zoznam.sk" <lami@zoznam.sk>,
"burak@atrium-archstudio.sk" <burak@atrium-archstudio.sk>,
Karol Labaš <karol.labas@stonline.sk>,
"spolok.kosice@gmail.com" <spolok.kosice@gmail.com>,
"martin.zimani@gmail.com" <martin.zimani@gmail.com>,
"Hudák, Jozef" <Jozef.Hudak@kosice.sk>,
"sulek@kosice.sk" <sulek@kosice.sk>,
"Kolesárová, Júlia" <Julia.Kolesarova@kosice.sk>,
"maria.kukuckova@kosice.sk" <maria.kukuckova@kosice.sk>
cc "riaditel@smsz.sk" <riaditel@smsz.sk>
dátum 27. septembra 2011 13:11
predmet Zápis "Cyklistická doprava"
odoslané z kosice.sk
 
Skryť detaily 13:11 (Pred 7 hodinami) 
 
 

Dobrý deň,

 

v prílohe Vám zasielam zápis z 2. pracovného stretnutia k problematike „Cyklistická doprava“, ktoré sa uskutočnilo dňa 16. Septembra 2011 na Magistráte mesta Košice.

 

S pozdravom

 

 

Bc. Karin Miklušová

asistent námestníka primátora

02_logo_KE_horizontalne_inverzne

Magistrát mesta Košice

Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

tel.:+421 55 6419 212

fax: +421 55 6419 543

 

********************************************************************************************************

 

 

 

 

Zápis z  2. pracovného stretnutia

 

 Téma:                                 Cyklistická doprava

Dátum:                16.9.2011

Miesto:                Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

 

V poradí 2. pracovné stretnutie k  problematike „Cyklistická doprava“ viedol námestník primátora, Ing. Ladislav Lazár, ktorý v úvode zdôraznil, že tieto pracovné stretnutia sú stretnutia priateľov cyklistiky resp. cykloturistiky, kde všetci prítomní majú spoločný cieľ, a to rozvoj cyklistickej dopravy v meste Košice, ako aj  v extraviláne mesta. Tu sa počíta hlavne s využitím veľkého územia Mestských lesov.

 

Diskutované témy:

 

1.    Nástupné body na cyklotrasy v extraviláne, umiestnenie informačných tabúl

 

Návrh predložil riaditeľ Správy mestskej zelene, Ing. Richard Majza. Po prediskutovaní sa prítomní dohodli na nasledujúcom umiestnení nástupných bodov na cyklotrasy v extraviláne:

 

1.1   SEVER:  parkovisko oproti štadiónu Lokomotívy

1.2   ZÁPAD:  most Borovicový háj – Jazdecký areál

1.3   KVP:  ul. Húskova – konečná MHD (parkovisko pred kláštorom)

1.4   NAD JAZEROM:  parkovisko pri splave

1.5   DARGOVSKÝCH HRDINOV:  vodojem – nástup do lesoparku

1.6   SÍDLISKO ŤAHANOVCE:  pohostinstvo Olympia

1.7   ŤAHANOVCE:  areál Súdky pri Hornáde

 

Na týchto miestach budú umiestnené informačné tabule, ktorých obsah bude dohodnutý neskôr.

Účastníci stretnutia sa tiež dohodli na umiestnení  informačných tabúl aj na miestach:

 

1.8      Parkovisko pred hotelom Double Tree

1.9      Nám. Maratónu mieru – pred budovou KSK

1.10    Staničné námestie

1.11    Parkovisko Horný Bankov

1.12    Parkovisko na Alpinke

1.13    Parkovisko na Jahodnej

1.14    Zlatá Idka – parkovisko pred bývalým areálom Hutných stavieb (dráha pre downhill)

1.15    Bikrosová dráha Dargovských hrdinov

1.16    Bikrosová dráha KVP – koniec Povrazovej ul.

 

Presná poloha informačných tabúl bude určená po preskúmaní vlastníckych vzťahov k príslušným pozemkom, na ktorých budú tabule umiestnené.

 

2.    Sieť cyklistických chodníkov v intraviláne

 

Námestník primátora, Ing. Lazár vyzval prítomných, aby si na nasledujúce stretnutie pripravili návrhy zmien alebo doplnkov Rozvojového dokumentu z roku 1992, ktorý obsahuje návrh cyklistických trás na území mesta, s vyznačením problémových bodov, ktorými by sa následne podrobnejšie zaoberal ÚHA. Výsledné riešenie ÚHA následne zakreslí do mapy s dostatočne veľkým rozlíšením.

 

V súvislosti so zámerom pokračovať v budovaní cyklotrasy  po brehu Hornádu od križovatky Prešovská – Sečovská ďalej na sever, informoval Ing. Majza  prítomných o iniciovaní stretnutia s kompetentnými predstaviteľmi  Slovenského vodohospodárskeho podniku. O jeho priebehu oboznámi účastníkov na ďalšom pracovnom stretnutí. Ako riaditeľ SMZ tiež prisľúbil, že v záujme zvýšenia bezpečnosti zabezpečí častejšiu kontrolu a údržbu zelene (kríkov a stromov) lemujúcu chodníky pre cyklistov.

Ing. arch. Lami pripomenul, že v súvislosti s budovaním cyklistických trás v rámci mesta je potrebné myslieť aj na účelné rozmiestnenie stojanov na bicykle pozdĺž týchto trás. So zvýšenou hustotou stojanov treba rátať na Hlavnej ulici.

V rámci tohto bodu požiadal Ing. Labaš, námestníka primátora, Ing. Lazára o odpoveď na otázku, či vedenie mesta nejakým spôsobom zaviazalo investora projektu AUPARK na nám. Osloboditeľov k realizácii zón pre pohyb cyklistov v rámci územia, zahrnutého do projektu. Ing. Lazár prisľúbil  Ing. Labašovi poskytnutie odpovede po preskúmaní relevantných dokumentov. Súčasne ho informoval, že riešenie tejto problematiky bolo v kompetencii predchádzajúceho vedenia mesta a že v dôsledku pokročilého štádia projektu sú možnosti súčasného vedenia značne obmedzené. Aj napriek tomu vyjadril odhodlanie podniknúť všetky kroky, ktoré by mohli ovplyvniť realizáciu projektu AUPARK k spokojnosti cyklistickej verejnosti.

 

3.    Prieskum pohybu cyklistov

 

Námestník primátora, Ing. Lazár poveril riaditeľa SMZ, Ing. Majzu, zrealizovaním prieskumu pohybu cyklistov na miestach určených na základe dohody účastníkov stretnutia:

A.      Hlavná – Immaculata

B.      štad. Lokomotívy

C.      most Borovicový háj – Jazdecký areál

D.      Húskova – konečná MHD (KVP)

E.       splav Nad jazerom

F.       lesopark Dargovských Hrdinov

G.     Horný Bankov

 

4.    Možnosti cyklistického prepojenia Čermeľ – Alpinka

 

Ing. Kučerová z Mestských lesov predostrela prítomným na zváženie štyri alternatívne trasy. V rámci diskusie účastníci stretnutia pomenovali pozitíva a negatíva jednotlivých trás:

 

A.      Čermeľ, Dolný Bankov (červená značka), „Stará bankovská cesta“(asfalt),  Alpinka

-          križovanie trojprúdovej cesty – nutné obmedzenie rýchlosti pre motorové vozidlá

-          stúpanie na Dolný Bankov

+      relatívne bezpečná trasa

+      prevažuje asfaltový povrch

B.      Tzv. „kyslíková dráha“ z Čermeľa na Alpinku (modrá značka)

-          strmé zrázy pri chodníku

+      malé prevýšenie

+      napojenie na Areál zdravia

C.      Chodník popri trati detskej železnice

-          nutnosť vysporiadať vlastnícke resp. nájomné  vzťahy k dotknutým pozemkom

+      minimálne prevýšenie (rovinatý terén)

+      napojenie na Areál zdravia

+      minimálna dĺžka trasy

D.      Hlavná cesta 547 na Košickú Belú

-          nie je možné zaistiť dostatočnú bezpečnosť pre cyklistov

+     asfaltový povrch na celom úseku

+     minimálna dĺžka trasy

 

Prítomní sa zhodli, že v súčasnosti najreálnejšie sa javia trasy A. a B. Definitívne rozhodnutie odložili na budúce stretnutia.

 

5.    Cyklistické združenia

 

Zástupcovia jednotlivých cyklistických združení informovali prítomných o svojich aktivitách vyvíjaných  pre širokú cyklistickú verejnosť a poprosili pri tejto príležitosti námestníka primátora, Ing. Lazára, ako zástupcu vedenia mesta, o podporu podobných akcií, organizovaných v budúcnosti. Ing. Lazár prisľúbil pomoc pri propagácií verejných cyklistických akcií a nevylúčil, po posúdení konkrétnych prípadov a v rámci možností, aj finančnú podporu. Prítomní zástupcovia cyklistických združení sa dohodli so zástupcami ML na spoločnom postupe pri budovaní cyklokrosových tratí na území ML.

 

6.    Možnosti využitia finančných prostriedkov z fondov EÚ na budovanie cyklotrás

 

Ing. Ostrolucký stručne informoval prítomných o prebiehajúcom projekte v rámci Slovensko – Maďarskej cezhraničnej spolupráce. Cieľom projektu je vytvorenie hlavnej cezhraničnej súvislej cyklotrasy Košice – Sárospatak v dĺžke 72 km, jej vybudovanie a označenie, spojením už existujúcich úsekov. Celkové finančné náklady na projekt sú cca 2 mil. €, z toho cca 1,7 mil. € je zo zdrojov EÚ. Ukončenie projektu je plánované na koniec roka 2011. Problémový sa zdá byť už existujúci úsek z Košíc do Čane popri rieke Hornád, ktorý, podľa pripomienky Ing. Lamiho, bol poškodený pri povodniach v roku 2010.

Účastníci stretnutia sa zhodli na potrebe preveriť  skutočný stav daného úseku ako aj celého projektu. Na základe zistených skutočností  bude prerokovaný ďalší postup pri napojení cyklotrasy cez nástupný bod na sieť cyklistických chodníkov v intraviláne Košíc.

Ing. Ostrolucký tiež spomenul v súčasnosti prebiehajúcu 4. výzvu v rámci programu Slovensko – Maďarskej cezhraničnej spolupráce, ktorá opäť umožňuje využiť prostriedky EÚ na budovanie cyklotrás. Pre krátkosť času do skončenia termínu na predkladanie projektov (do 21.10.2011) sa však zdá byť možnosť  reagovať na túto výzvu nereálna.

 

Na  záver  námestník primátora, Ing. Lazár, poďakoval prítomným za účasť a pozval ich na ďalšie stretnutie k tejto téme, ktoré by sa mohlo konať mimo mesta s presunom na bicykloch.

 

 

Zapísal: Ing. Peter Ostrolucký, Ing. Richard Majza

 

*************************************************************************************************************

 

Bývate - pracujete v Košiciach, máte bicykel 
a ešte nie ste v skupine Cyklista všedného dňa? 
Náprava jednoduchá: prihláste sa. 
Pozývame Vás.
https://www.facebook.com/groups/106071422766437