zníženie rýchlosti na Hlavnej

13.09.2011 07:36

 

Mesto Košice

Trieda SNP 48/A

040 11 Košice

 

 

 

Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

 

 

           Mesto Košice rozhodlo o znížení rýchlosti na Hlavnej ulici na 10 km/hod.

Žiadam o sprístupnenie tohto rozhodnutia so všetkými stanoviskami dotknutých orgánov.

 

Forma vybavenia: skenovaný dokument

 

Spôsob vybavenia:  zaslanie elektronickou poštou

 

Dátum a hodina podania žiadosti: 13. 09. 2011, 07:30 hod.

 

Žiadam Vás o elektronické potvrdenie prevzatia žiadosti.

 

Žiadateľ:

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

JUDr. Mgr. Ladislav ROVINSKÝ

Pokroku 7

040 11  Košice

mobil: 0905384171

e-mail: Spolok.Kosice@gmail.com

 

 

 

Ďakujeme za vybavenie.

 

 

V Košiciach, 13. 09. 2011

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

Spolok na podporu skrášľovania